Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO

Przychodnia RENORT USŁUGI MEDYCZNE IMROTH, PIOTROWSKI SPÓŁKA JAWNA
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

                                    § 1
Podstawa działalności 
Przychodnia RENORT USŁUGI MEDYCZNE  jest podmiotem leczniczym działającym na podstawie: 
●    Obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności: 
●    ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; 
●    ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarz dentysty; 
●    ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej; 
●    ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 
●    ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;  
●    Podmiotu leczniczy jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą  Nr księgi rejestrowej: 000000191399 organ rejestrowy: Wojewoda mazowiecki, data wpisu do rejestru 04.04.2017r
●    Dokumenty spółki: akt notarialny.
●    Regulaminu organizacyjnego. 

                                   § 2 
Określenie podmiotu leczniczego 
●    Podmiot leczniczy działa pod nazwą  Przychodnia Renort Gabinety Medyczne z siedzibą w Warszawie pod adresem :
●    Ul. Teligi 5
●    Ul. Łucka 18 
●     Przychodnia Renort  jest zarejestrowana jako „Renort Usługi Medyczne Imroth, Piotrowski,  Spółka Jawna” określona skrótem „Renort Gabinety Medyczne ” KRS 0000666348 zwana dalej  „Podmiotem”. 

                                   § 3
 Określenie Regulaminu podmiotu leczniczego 
●    Regulamin organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem” określa organizację , prace podmiotu oraz proces  udzielenia świadczeń zdrowotnych. 
●    Regulamin określa: 
●    cele i zadania 
●    strukturę organizacyjną 
●    rodzaj działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych; 
●    proces udzielania świadczeń zdrowotnych, 
●    organizację przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych 
●    prowadzenie dokumentacji medycznej 
●    organizację i zadania komórek organizacyjnych podmiotu oraz warunki współdziałania z komórkami oraz współpracy z lekarzami 
●    wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej; 
●    prawa i obowiązki pacjenta, 
●    zakres składania reklamacji; 
●    sposób kierowania jednostką 

                                   § 4 
Siedziba podmiotu leczniczego 
Główną siedzibą podmiotu leczniczego jest Warszawa 02-777 ul. Teligi 5

                                   § 5 
●    Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych są pomieszczenia podmiotu Przychodni RENORT – Gabinety Medyczne
●    Ul. Teligi 5 
●    Ul. Łucka 18 
●    Podmiot leczniczy może świadczyć specjalistyczne usługi zdrowotne na rzecz innych podmiotów leczniczych zgodnie z zawartymi umowami. 
●    Podmiot leczniczy, na życzenie pacjenta, udziela wizyt domowych w zakresie fizjoterapii i masażu.

                                    § 6
 Cele działalności podmiotu leczniczego

Celem podmiotu leczniczego RENORT – Gabinety Medyczne jest organizowanie i udzielanie świadczeń medycznych w zakresie : 
●     ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych – leczniczych usług specjalistycznych, 
●    usług rehabilitacyjnych – służących ratowaniu, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia,
●    wykonywanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykorzystania wobec pacjentów wymagających świadczeń ambulatoryjnych
●    porad w zakresie dietoprofilaktyki i promocji zdrowia
●    poradnia rehabilitacyjna
●    poradnia neurochirurgiczna
●    poradnia ortopedyczna
●    dział masażu leczniczego
●    gabinet diagnostyczno- zabiegowy
●    poradnia żywieniowa
●    pracownia USG
●    poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
●    poradnia żywieniowa
●    poradnia logopedyczna dla dzieci
●    poradnia logopedyczna
●    pracownia fizjoterapii

                                   § 7 
Zadania podmiotu leczniczego 

●    Do zadań podmiotu leczniczego RENORT Gabinety Medyczne należy w szczególności: 
●    udzielanie indywidualnych porad i konsultacji; 
●    diagnostyka 
●    wydawanie opinii  o stanie zdrowia, w tym określanie o czasowej niezdolności do pracy; 
●    współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, 
●    prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno-leczniczej; 
●    prowadzenie promocji zdrowia i działań edukacyjnych mających na celu promowanie zdrowego stylu życia
●    uczenie zdrowego odżywiania 
●    współdziałanie w prowadzeniu badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych  
●    współuczestniczenie w przygotowaniu do rodzicielstwa

                                   § 8
 świadczenia zdrowotne udzielane w podmiocie leczniczym 

●    Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. 
●    Świadczenia zdrowotne udzielane są w zakresie :

●    rehabilitacji;
●    neurochirurgii;
●    ortopedii;
●    masażu;
●    logopedii;
●    fizjoterapii;
●    konsultacje dietetyczne; 

●    diagnostyka laboratoryjna we wszystkich zarejestrowanych dziedzinach, w tym :

●    diagnostyka  obrazowa (USG) ;
●    gabinet diagnostyczno- zabiegowy.

II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

– ORGANIZACJA ORAZ ZADANIA JEDNOSTKI I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

                                   § 9 
Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego 

●    Strukturę organizacyjną Przychodni RENORT – Gabinety Medyczne stanowi: 
●    jednostka organizacyjna, – podmiot leczniczy Przychodnia Renort Gabinety Medyczne z siedzibą przy ul. TELIGI 5 oraz filia Renort Słuchając Ciała ul. Łucka 18.
●    komórki organizacyjne – poradnie specjalistyczne funkcjonujące w Przychodni Renort Gabinety Medyczne.
●    Schemat struktury organizacyjnej RENORT Gabinety Medyczne stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

                                    § 10
 Jednostki organizacyjne podmiotu leczniczego 

●    Jednostką organizacyjną podmiotu leczniczego jest Przychodnia Renort „ Gabinety Medyczne” mieszczącą się w Warszawie 
●    Do zadań jednostki organizacyjnej należy : 
●    realizacja świadczeń zdrowotnych i innych zadań w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu oraz w oparciu o  ustawę  z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej i  inne pozostałe a obowiązujące przepisy prawa oraz zarządzenia Kierownika Przychodni RENORT Gabinety Medyczne  
●    podejmowanie działań mających na celu organizację udzielania świadczeń medycznych realizujących zadania podmiotu 
●    opracowywanie projektów finansowych, inwestycyjnych oraz strategii i planów działania podmiotu 
●    pozyskiwanie oraz inicjowanie działań organizujących środki na działalność podmiotu 
●    opracowywanie sprawozdań wynikających z obowiązujących przepisów prawa  
●    opracowywanie wniosków, pism i odpowiedzi do  organów nadzorujących i organów administracji publicznej w zakresie zadań jednostki organizacyjnej  
●    prowadzenie statystyk, zbiorów w zakresie działalności podmiotu 
●    organizowanie i przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych w tym RODO w zakresie gromadzonych zbiorów i, prowadzonej dokumentacji medycznej.  
●    realizowanie innych zadań, wynikających z odrębnych przepisów  
●    organizowanie i zarządzanie personelem – nadzorowanie ich czasem pracy, wykonywaniem czynności niezbędnych do udzielania świadczeń 

                                    § 11
Komórki organizacyjne podmiotu leczniczego 

●    W strukturze organizacyjnej Przychodni RENORT – Gabinety Medyczne można wyodrębnić  komórki organizacyjne czyli poradnie specjalistyczne 
●    Komórki organizacyjne – poradnie specjalistyczne udzielają świadczenia zdrowotne służące profilaktyce, promocji zdrowia, fizjoterapii i rehabilitacji , zachowaniu i przywracaniu zdrowia,  poprawie zdrowia , dietoprofilaktyce.
●    Komórki organizacyjne, o których mowa mieszczą się w Warszawie przy 
●    ul. Teligi 5
●    Ul. Łuckiej 18

                                   § 12
 Zakres czynności personelu podmiotu leczniczego

●    Szczegółowy zakres czynności pracowników Przychodni RENORT – Gabinety Medyczne określa umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa kontraktowa  oraz indywidualny zakres czynności pracownika.  
●    Szczegółowy zakres czynności współpracowników (inne podmioty lecznicze, osoby wykonujące usługi w ramach prywatnej praktyki zawodowej)  określają indywidualne umowy o świadczeniu usługi na rzecz Przychodni RENORT – Gabinety Medyczne

                                   § 13
` Kierowanie i współdziałanie w podmiocie leczniczym 

Podmiotem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Jan PIOTROWSKI- współwłaściciel.
●    Komórki organizacyjne działające jako poradnie na terenie RENORT – Gabinety Medyczne oraz osoby wykonujące pracę bądź świadczące usługi w ramach tych komórek, zobowiązane są do współdziałania w ramach działalności podmiotu RENORT – Gabinety Medyczne. Celem współdziałania oraz udzielania porad jest zapewnienie spójnego i efektywnego działania na rzecz dobra pacjenta. 
●    Współdziałanie to ponadto ma pomóc sprawnie działać wewnątrz jednostki.  Organizować i usprawniać funkcjonowanie podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, finansowym  i administracyjnym . 
●    Współdziałanie, wewnątrz podmiotu odbywa się z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta i etyki zawodowej oraz kodeksu pracy. 
●    Współdziałanie personelu dąży do wysokiej jakości świadczonych usług, bezpieczeństwa pacjentów , troski o mienie podmiotu leczniczego oraz ochronę danych pracowników                  i pacjentów. 

III. PROCES UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

                                   § 14
 Usługi medyczne w podmiocie leczniczym 

●    Podmiot organizuje świadczenia zdrowotne w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń z uwzględnieniem troski o ich zdrowie,  prawa, bezpieczeństwo i dobro.  
●    W przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych uwzględnia się: 
●    prawa i obowiązki pacjenta wynikające z obowiązujących  przepisów prawa; 
●    wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa; 
●    zasady wynikające z procedur i standardów postępowania; 
●    zasady wynikające z obowiązujących standardów medycznych;
●    wiedzę medyczną;
●    jakość świadczonych usług;
●    bezpieczeństwo  terapii; 
●    tajemnicę zawodową i ochronę danych osobowych.
●    Podmiot i jego pracownicy zobowiązują się zachować w tajemnicy wszystkie informacje związane  z pacjentem, ich rodziną, sytuacją zdrowotną, emocjonalną bądź materialną zarówno w trakcie trwania leczenia jak i po jego zakończeniu oraz w trakcie trwania udzielania świadczenia jak i po jego zakończeniu. 

                                    § 15
 Organizacja pracy podmiotu leczniczego 
●    Przychodnia RENORT – Gabinety Medyczne  jest czynna od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 21:00.
●    Informacje o godzinach otwarcia podmiotu, są umieszczone na drzwiach wejściowych do przychodni oraz na stronie internetowej www.przychodnie-rsc.pl
1.    Świadczenia zdrowotne udzielane są w ramach godzin otwarcia podmiotu bądź                      w umówionym czasie wizyty domowej  w terminie i czasie wcześniej ustalonym z pracownikiem Recepcji. 
●    Wyniki badań można odebrać w recepcji w godzinach otwarcia Przychodni bądź  Online na stronie internetowej www.synevo.pl oraz www.alablaboratoria.pl  za pomocą indywidualnego kodu badania nadanego podczas pobrania materiału na badanie.   

                                   § 16 
Rejestracja i udzielanie świadczeń w podmiocie leczniczym 

●    Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej: 
●    w siedzibie podmiotu ; 
●    telefonicznie pod numerem telefonu: 517 882 857
●    internetowo przez www.znanylekarz.pl oraz www.przychodnie-rsc.pl 

●    Rejestracja pacjentów odbywa się poprzez kontakt i określenie rodzaju usługi medycznej, osoby świadczącej usługę, wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego. 
●    Rejestracja pacjenta w celu uzyskania świadczenia zdrowotnego poprzez : 
●    dokument potwierdzający tożsamość; 
●    dokument uprawniający do zapisu osoby trzeciej;
●    rejestrujących się on-line wymagane jest podanie numeru PESEL oraz daty urodzenia..

                                    § 17
 Cennik świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym 

●    Świadczenia zdrowotne udzielane przez Podmiot leczniczym są dla pacjenta całkowicie płatne.
●    Świadczenia zdrowotne udzielane w  Przychodni RENORT Gabinety Medyczne nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 
●    Świadczenia zdrowotne udzielane przez podmiot są odpłatne i są wyszczególnione 
w CENNIKU, który znajduje się na stronie www.przychodnie-rsc.pl oraz w recepcji. Informacje na temat cen można również uzyskać telefonicznie, a także u pracownika rejestracji. 
●    Świadczenia zdrowotne udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem w godzinach  otwarcia podmiotu . 
●    Świadczenia zdrowotne udzielane pacjentowi odpłatnie odbywając się zgodnie z przepisami  prawa.
●    Wysokość aktualnych opłat określa cennik, znajdujący się na stronie www.przychodnie-rsc.pl 
Informacje na temat cen można też uzyskać w Recepcji podmiotu.

                                   § 18
 Udzielanie  świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym  

●    Odpłatne świadczenia zdrowotne są udzielane: 
●    w sposób nieograniczający jakiejkolwiek dostępności świadczeń dla wszystkich pacjentów; 
●    w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej; 
●    zgodnie z kryteriami medycznymi i obowiązującymi przepisami prawa;
●    Odpłatne świadczenia zdrowotne udzielane są  w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub  
w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalonej kolejności w dniach 
 i godzinach ich udzielania;
●    Godziny otwarcia podmiotu leczniczego  i sposób rejestracji określone są w § 15.

                                   § 19 
Bezpieczeństwo pacjentów w podmiocie leczniczym 

●    Podmiot nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia i uzależnić jego udzielenie od uprzedniego uiszczenia opłaty. 
●    Lekarz jest zobowiązany do nieodpłatnego udzielenia pomocy w przypadku zagrożenia życia pacjenta. 
●    Jeżeli pacjent będący na wizycie wymaga transportu medycznego i hospitalizacji, to lekarz udzielający świadczenia jest zobowiązany wezwać zespół ratownictwa medycznego. 
●    Ważne telefony są dostępne w Recepcji.
●    Personel podmiotu leczniczego jest przeszkolony w zakresie udzielania PIERWSZEJ POMOCY.

                                   § 20
 Opłaty za świadczenia medyczne w podmiocie leczniczym 

●    Pacjent jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za wizytę podczas rejestracji w recepcji przed umówioną wizytą. 
●    Jeżeli w trakcie wizyty zostały zrealizowane dodatkowe świadczenia pacjent zobowiązany jest zgłosić się do recepcji w celu uiszczenia należności.  
●    Przedpłaty mogą być dokonywane za pośrednictwem przelewu lub w przychodni.
●    Dostępnymi formami płatności są: 
●    gotówka; 
●    karta płatnicza; 
●     BLIK; 
●    przedpłaty; 
●    faktury przelewowe; 
●    voucher.
●    Badania laboratoryjne wykonywane na rzecz pacjenta są dodatkowo płatne;
●    Za nieodwołanie wizyty minimum dzień wcześniej pacjent powinien uiścić opłatę w wysokości 50% do kolejnej wizyty.  

IV. WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ . ZASADY WSPÓŁPRACY Z LEKARZAMI, TERAPEUTAMI

                                    § 21
 Współpraca z personelem medycznym wewnątrz podmiotu leczniczego 

●    W celu zapewnienia prawidłowości leczenia pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, Podmiot współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów. 
●    Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się 
 z poszanowaniem  obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta. 

                                    § 22 
●    Przychodnia RENORT – Gabinety Medyczne może wykonywać usługi medyczne na rzecz innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, publicznych i niepublicznych, na podstawie zawartych umów, określających rodzaj wykonywanych świadczeń zdrowotnych i usług z nimi związanych, sposób ich realizacji i zasady płatności. 
●    Wykonywanie usług medycznych na rzecz innych podmiotów nie może zakłócać porządku udzielania świadczeń w RENORT;
●    Obowiązkiem osób wykonujących zawody medyczne jest w szczególności: 
●    punktualne rozpoczynanie pracy zgodnie z ustalonym grafikiem wizyt; 
●    informowanie o planowanych nieobecnościach w pracy z minimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem; 
●    prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Podmiotu leczniczego z uwzględnieniem poufności i tajemnicy zawodowej oraz tajemnicy przedsiębiorstwa;
●    dokumentowanie przebiegu leczenia pacjentów i udzielanych porad i konsultacji z uwzględnieniem procesu leczniczo – diagnostycznego;
●    nadzorowanie i weryfikacja zaplanowanych wizyt; 
●    informowanie o problemach powstałych przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych;
●    stosowanie się do wdrożonych standardów i procedur;
●    przestrzeganie zasad bezpieczeństwa systemu IT (logowanie, wylogowywaniu się po zakończeniu wizyty oraz nie przekazywanie danych logowania osobom trzecim) oraz przestrzegania zasad ochrony danych osobowych; 
●    weryfikowanie tożsamości pacjenta zgłaszającego się na wizytę; 
●    informowanie pacjentów o dopłatach za wykonane dodatkowo świadczenia 
 i konieczności ich uiszczania; 
●    noszenie odpowiedniej odzieży medycznej; 
●    zwrot klucza do gabinetu lekarskiego oraz dokumentacji medycznej do recepcji 
 po zakończeniu pracy; 
●    uczestniczenie w organizowanych  szkoleniach; 
●    dbałości o dobre imię podmiotu w którym są świadczone usługi;
●    wykorzystywania aktualnej wiedzy i doświadczenia;
●    promowania podmiotu na zewnątrz; 
●    świadczenia usług na jak najwyższym poziomie;
●    przestrzegania praw pacjenta;
●    przeciwdziałanie zagrożeniom, kradzieżom oraz niebezpieczeńśtwu własnemu, pacjentów oraz strat podmiotu; 
●    przestrzeganiu zasad BHP i PPOŻ; 
●    minimalizowania stanu związanego z zagrożeniem epidemiologicznym. 

●    Osobom wykonującym zawody medyczne nie wolno: 
●    pobierać jakichkolwiek opłat od pacjentów lub ich rodzin z tytułu wykonywania świadczeń zdrowotnych; 
●    przyjmować przedstawicieli handlowych firm farmaceutycznych bez uprzedniej zgody właścicieli; 
●    skracać czasu trwania wizyt; 
●    udzielać świadczeń zdrowotnych pacjentom niezarejestrowanym, z wyjątkiem sytuacji, 
o których mowa w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 
●    przekazywać jakichkolwiek danych pacjentów do podmiotów lub osób trzecich niewspółpracujących  z RENORT – Gabinety Medyczne, zarówno w czasie trwania umowy jak i po jej ustaniu;  
●    Obowiązkiem personelu medycznego  jest udzielić pacjentowi wszelkich informacji niezbędnych  do świadomego wyrażenia zgody na poszczególne świadczenia zdrowotne. 

 

V. PROWADZENIE DOKUMENTACJI W ZAKŁADZIE LECZNICZYM ORAZ WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

                                   § 23 
Organizacja dokumentacji w podmiocie leczniczym 

●    Podmiot prowadzi dokumentację dotyczącą organizacji i funkcjonowania placówki . 
●    Kierownik w Przychodni czuwa, dostarcza i organizuje przetwarzanie dokumentacji w podmiocie. 
●    Kierownik Przychodni przy pomocy personelu zabezpiecza utworzoną dokumentację.
●    Podmiot sprawozdaje,  organizuje  oraz archiwizuje dokumentacją powstałą w wyniku funkcjonowania placówki.
●     W podmiocie powstaje dokumentacja zarówno kadrowa, organizacyjna, sprawozdawcza
 jak i dokumentacja medyczna.
●    Podmiot współpracuje z administracją publiczną w zakresie niezbędnym do funkcjonowania placówki.
●    Podmiot prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych przez płatnika innego niż pacjent – także zgodnie z wymogami określonymi przez płatnika świadczeń. 
●    Dokumentacja medyczna prowadzona jest w postaci papierowej i elektronicznej. 
●    Dokumentacja medyczna oraz wyniki badań są prowadzone z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych , zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zachowaniem zasad poufności oraz najwyżej rzetelności. 
●    Powstała w wyniku funkcjonowania podmiotu dokumentacja jest przechowywana oraz archiwizowana zgodnie z odrębnymi przepisami w każdym ze swoich rodzajów 

                                    § 24
 Dokumentacja medyczna w podmiocie leczniczym

●    Dokumentację medyczną w Podmiocie prowadzi się zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego z uwzględnieniem przepisów w zakresie informatyzacji i e-usług oraz przepisów o ochronie danych osobowych w tym RODO. 
●    W przypadku konieczności poprawienia wpisu elektronicznego z zakończonej wizyty nie wolno modyfikować wpisu podstawowego, lecz należy utworzyć nowy wpis i wskazać, do której wizyty się odnosi. Każda zmiana wpisu musi zawierać wskazanie przyczyny modyfikacji. 
●    Wszelkie dokumenty, które wymagają pisemnego podpisu pacjenta (np. zgoda na zabieg, upoważnienie do udzielania informacji o stanie zdrowia), niezwłocznie przekazuje
 się po zakończeniu wizyty do rejestracji celem dokonania skanu.
●    We wpisie z każdej wizyty muszą się znaleźć następujące informacje: 
●    cel wizyty;
●    dane z badania podmiotowego (obejmujące dolegliwości i problemy, z którymi zgłasza się pacjent);
●    dane z badania przedmiotowego (obejmujące wszystkie przeprowadzone badania przez lekarza i ich wyniki);
●    rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego, urazu lub rozpoznanie ciąży napisane słownie w języku polskim oraz za pomocą kodu ICD-10; zlecenia badań, jeżeli zostały wydane; 
●    zalecenia, jeżeli zostały wydane;
●    informacje o wydanych orzeczeniach, opiniach lekarskich lub zaświadczeniach, jeżeli zostały wydane; 
●    informacje o lekach, wraz z dawkowaniem, lub wyrobach medycznych przepisanych pacjentowi na receptach lub zleceniach na zaopatrzenie w wyroby medyczne, jeżeli zostały przepisane; 
●    inne informacji, które lekarz uznaje za istotne dla oceny przebiegu wizyty. 
●    Każdy wpis, musi zaczynać się od oceny stanu ogólnego pacjenta , należy określić badania , zalecenia ryzyko i zagrożenia ewentualne powikłania i zalecenia.

                                   § 25
 Przechowywanie dokumentacji w podmiocie 

●    Podmiot prowadzi i przechowuje dokumentację medyczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
●    Dokumentacja medyczna przechowywana jest w pomieszczeniach: 
●    siedziby oraz filii podmiotu,
●    archiwum podmiotu. 
●    Dokumentacja administracyjna i pracownicza oraz dokumentacja związana ze współudziałem podmiotu przechowywana jest  w pomieszczeniach siedziby przy ul. Teligi 5. Dokumenty rachunkowe przechowuje zewnętrzne biuro rachunkowe, z którym jest nawiązana współpraca i podpisana umowa.
●    Zadaniem podmiotu  jest prowadzenie dokumentacji medycznej związanej  z udzielaniem pacjentom świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja medyczna składa się z: 
●    dokumentacji indywidualnej wewnętrznej; 
●    dokumentacji indywidualnej zewnętrznej; 
●     wewnętrznej dokumentacji zbiorczej.  
●    Dokumentację indywidualną wewnętrzną stanowi historia zdrowia i choroby pacjenta. 
●    Dokumentację indywidualną zewnętrzną stanowią: 
●    skierowania do szpitala lub innych podmiotów zewnętrznych; 
●    skierowania na badania diagnostyczne lub konsultacje; 
●    zaświadczenia; 
●    orzeczenia; 
●    opinie lekarskie; 
●    karty przebiegu ciąży; 
●    zwolnienia lekarskie 
●    wyniki badań diagnostycznych 
●    Wewnętrzną dokumentację zbiorczą stanowią w szczególności : 
●    rejestr przyjętych pacjentów – w formie elektronicznej; 
●    rejestr zabiegów wykonywanych w gabinecie zabiegowym – w formie papierowej; 
●    rejestr wyników badań – w formie elektronicznej;
●    rejestr pobranych badań laboratoryjnych – w formie papierowej;
●    rejestr dokumentacji archiwalnej  w formie papierowej i elektronicznej;
●    Kartoteki pacjentów w formie papierowej i elektronicznej.
●    Obowiązkiem Przychodni RENORT – Słuchając Ciała  jest ponadto: 
●    prowadzenie sprawozdawczości i statystyki medycznej; 
●    rejestracja zgonów oraz ich zgłaszanie do uprawnionych organów oraz wydawanie wymaganych prawem dokumentów; 
●    Wewnętrzna dokumentacja medyczna pacjenta, stanowi własność Podmiotu leczniczego;
●    Wewnętrzna dokumentacja medyczna pacjenta, któremu zakończono udzielać świadczenie zdrowotne przekazywana jest do archiwum;

                                   § 26 
Udostępnianie dokumentacji medycznej w podmiocie leczniczym 

●    Podmiot udostępnia dokumentację medyczną pacjentom, ich przedstawicielom ustawowym lub osobom przez nich upoważnionym, a także osobom bliskim oraz innym podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 
●    Podmiot udostępnia dokumentację medyczną pacjentom, ich przedstawicielom ustawowym lub osobom przez nich upoważnionym, a także osobom bliskim oraz innym podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie okazania dokumentu tożsamości oraz dokumentu uprawniającego;
●    Dokumentacja medyczna może być udostępniana: 
●    do wglądu 
●    poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków; 
●    poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej lub sądów powszechnych, a także
 w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta; 
●    za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w odpowiednio zabezpieczonym pliku.
●    Na informatycznym nośniku danych. 
●    Dokumentację medyczną udostępnia się na pisemny wniosek o wydanie dokumentacji.  Podmiot zobowiązany jest do udostępnienia dokumentacji medycznej bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. 
●    Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych. 
●    Udostępnianie pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie przez niego upoważnionej dokumentacji medycznej zbiorczej, następuje poprzez wskazanie jedynie tych informacji, które dotyczą pacjenta objętego indywidualnym wnioskiem. 
●    W przypadku wydania na żądanie uprawnionych organów i instytucji oryginałów dokumentacji medycznej  należy pozostawić kopię lub pełny odpis wydanej dokumentacji.  
●    Podmiot prowadzi rejestr udostępnianej dokumentacji 

                                    § 27 
Odpłatności związane z udostępnianiem dokumentacji w podmiocie leczniczym 

●    Za udostępnianie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków Podmiot pobiera opłatę. Wysokość opłaty określa załącznik nr 3. Ustawa Dz. U. 2009 Nr 52 poz.417.
●    Opłaty, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie, a także w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. 

                                   § 28 
Przetwarzanie dokumentacji w podmiocie leczniczym 

●    Podmiot gromadzi zebraną dokumentację medyczną zarówno w formie papierowej 
jak i elektronicznej.
●    Zakres danych umieszczanych w indywidualnej i zbiorczej wewnętrznej dokumentacji medycznej prowadzonej przez Przychodnię RENORT – Słuchając Ciała określają odrębne przepisy. 
●    Ruch pacjentów wewnątrz podmiotu  może być rejestrowany za pomocą systemu ewidencji elektronicznej z pomocą wersji papierowej.
●    Zbiory informacji sporządzone i utrwalone na komputerowych nośnikach informacji prowadzone są z zachowaniem selektywności dostępu do zbioru informacji, w sposób uniemożliwiający dostęp osobom nieuprawnionym oraz zapewniający ochronę przed zniszczeniem i utratą z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych  (RODO).  

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA

                                    § 29
 Prawa pacjenta

●    Pacjentowi korzystającemu ze świadczeń zdrowotnych przysługują prawa określone 
 w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz  w przepisach odrębnych. 
●    Informacja o prawach pacjenta udostępniana jest w podmiocie poprzez: 
●    umieszczenie spisu praw pacjenta w miejscu ogólnodostępnym przy Recepcji 
●    umieszczeniu praw pacjenta na stronie internetowej podmiotu www.przychodnie-rsc.pl 
●    Prawa pacjenta stanowią wyciąg iż w/w Ustawy i stanowią załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
●    Udzielanie informacji innym osobom może mieć miejsce wyłącznie za zgodą pacjenta. 
●    Pacjent, w tym małoletni po ukończeniu 16 roku życia, ma prawo do uzyskania od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych i możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. 
●    Przeprowadzanie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego może być wykonane po wyrażeniu zgody przez pacjenta na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. 
●    Zgoda pacjenta udzielana jest na formularzach zgody dostępnej w podmiocie.
●    Obowiązkiem personelu medycznego jest udzielenie pacjentowi wszelkich informacji niezbędnych  do świadomego wyrażenia zgody na poszczególne świadczenia zdrowotne. 
●    W przypadku, w którym pacjent odmawia poddania się badaniom diagnostycznym lub świadczeniom zdrowotnym, lekarz obowiązany jest poinformować pacjenta o negatywnych następstwach, które mogą wyniknąć z niewykonania świadczenia. Jeżeli pacjent nadal odmawia poddania się badaniom diagnostycznym lub świadczeniom leczniczym zleconym przez lekarza, lekarz ma prawo zwrócenia się do pacjenta o złożenie stosownego oświadczenia na piśmie.
●    Pacjent do momentu ukończenia 18 roku życia korzysta ze świadczeń zdrowotnych jedynie 
 w obecności przedstawiciela ustawowego.  
●    Pacjent może być przyjęty na planową wizytę w obecności opiekuna faktycznego, o ile przedstawiciel ustawowy wyrazi na to zgodę w formie pisemnej lub ustnej.  
●    Pacjent pomiędzy 16 a 18 rokiem życia może być przyjęty bez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego, o ile przedstawiciel ustawowy wyrazi na to pisemną zgodę. 
●    Wszystkie okoliczności związane z udzieleniem zgody przez pacjenta lub jej odmową podlegają wpisowi do historii zdrowia i choroby pacjenta. 
●    Podmiot leczniczy informuje pacjenta, że warunkami ustalenia rzeczywistego stanu zdrowia pacjenta są: 
●    udzielanie prawdziwej i możliwie pełnej informacji o swoim stanie zdrowia, dolegliwościach, objawach i okolicznościach ich powstania bądź odczuwania; 
●    okazywanie na wezwanie lekarza wyników badań lub dokumentacji medycznej  z innych podmiotów leczniczych; 
●    wykonywanie zalecanych badań diagnostycznych;
●     Podmiot leczniczy informuje pacjenta, że warunkiem skuteczności leczenia jest przestrzeganie zaleceń ;
●    Pacjenci są przyjmowani wg kolejności zapisania się na wizytę, jednakże o ostatecznej kolejności przyjęć decyduje lekarz na podstawie oceny stanu zdrowia czekających pacjentów.  
●    Podmiot leczniczy informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe należące do pacjenta, w tym okrycia wierzchnie.   

                                   § 30 
Obowiązki pacjenta

●    Do obowiązków pacjenta należy: 
●    przestrzeganie regulaminu Podmiotu leczniczego; 
●    przestrzeganie zakazów obowiązujących;
●     przestrzeganie zasad higieny osobistej; 
●    stosowanie się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym; 
●    posiadanie przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość; 
●     szanowanie mienia Podmiotu leczniczego. 
●    Pacjent może zostać zobowiązany przez pracownika recepcji lub osobę z personelu medycznego do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość. W razie braku okazania lub odmowy okazania takiego dokumentu personel może odmówić zarejestrowania na wizytę lub przeprowadzenia wizyty.  
●    Korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych powinno się odbywać w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów i personelu medycznego. Zabrania się prowadzenia rozmów telefonicznych w czasie wizyt. 
●    Zakazuje się na terenie podmiotu prowadzenia wszelkiej działalności akwizycyjnej
 i handlowej bez uzyskania uprzedniej zgody właścicieli.
●    Zakazuje się palenia tytoniu, w tym papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu oraz używania jakichkolwiek środków psychoaktywnych na terenie przychodni.
●    Zakazuje się wprowadzania zwierząt na teren podmiotu. 
●    Pacjent jest obowiązany zgłosić się w rejestracji na minimum 5 minut przed planowaną godziną wizyty w celu zarejestrowania się w recepcji.  
●    W przypadku spóźnienia się pacjenta na wizytę, lekarz ma prawo: przyjąć go w wyznaczonym przez siebie czasie albo odmówić przyjęcia go na wizytę. 
●    W przypadku niemożności stawienia się na umówionej wizycie pacjent jest obowiązany do powiadomienia o odwołaniu wizyty. Podmiot leczniczy ma prawo żądania przedpłaty  
na kolejne wizyty wobec pacjenta, który 3-krotnie nie poinformował wcześniej o odwołaniu wizyty i nie stawił się na wizytę. Dodatkowo pacjent powinien uiścić opłatę w wysokości 50% kosztu wizyty, jeśli nie stawi się na umówioną wizytę lub nie odwoła minimum dzień przed wcześniej.
●    W przypadku agresywnego lub niezgodnego z zasadami współżycia społecznego zachowywania się pacjenta, lekarz ma prawo odmówić realizacji usługi.
●    Jeżeli w trakcie wizyty zostały zrealizowane dodatkowe świadczenia  pacjent  obowiązany jest zgłosić się w recepcji w celu uiszczenia należności.  

VII. REKLAMACJE

                                    § 31
 Skargi i roszczenia

●    Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych  w Przychodni RENORT – Gabinety Medyczne ma prawo do złożenia reklamacji do Kierownika podmiotu. 
●    Skargi, roszczenia i reklamacje składa się w formie pisemnej, ustnej lub telefonicznie w Recepcji lub na adres mailowy rejestracja@renort.pl
●    Z każdej reklamacji ustnej bądź telefonicznej może zostać sporządzona notatka służbowa.
●    Odpowiedź na reklamację jest udzielana listownie lub mailowo w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 5. 
●    Reklamacje złożone lub wymagające dodatkowej konsultacji bądź wyjaśnień mogą być wydłużone do okresu 3 miesięcy.

VIII. KIEROWANIE PODMIOTEM I KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI

                                   § 32
 Zarządzanie w podmiocie leczniczym 

●    Kierowanie Podmiotem leczniczym należy do kompetencji wspólników zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z umowy spółki i rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Nie mniej jednak Kierownikiem Przychodni jest Jan Piotrowski.
●    Wspólnicy mogą powierzyć określone czynności z zakresu zarządzania pracownikowi zwanemu Kierownikiem na podstawie stosownych umów lub pełnomocnictw. 
●    Do  kompetencji osób zarządzających należy: 
●    reprezentowanie Podmiotu na zewnątrz; 
●    prowadzenie bieżących spraw;
●    administrowanie i organizacja pracy własnej i innych; 
●    zapewnienie prawidłowego funkcjonowania podmiotu – zgodnie z jego celem, strategią oraz kierunkami działania; 
●    koordynowanie i nadzorowanie pracy poszczególnych komórek i pracowników w celu osiągnięcia przez spółkę jak najlepszej efektywności i zamierzonych wyników; 
●    kształtowanie dobrego imienia i pozytywnego wizerunku podmiotu wśród pracowników oraz na rynku; 
●    podejmowanie decyzji w sprawach współpracy gospodarczej z innymi podmiotami; 
●    podejmowanie decyzji w sprawach związanych z nawiązywaniem, zmianą i rozwiązywaniem stosunku pracy i współpracy ; 
●    kierowanie pracą podległego personelu; 
●    wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących bieżącą działalność podmiot; 
●    organizowanie bezpieczeństwa i higieny pracy;
●    organizowanie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych; 
●    organizowanie przestrzegania ppoż;
●    motywowanie oraz nagradzanie personelu w ramach wykonywania powierzonych obowiązków i zadań. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

                                   §  33
 postanowienia ogólne
●    Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez osoby zarządzające Podmiotem leczniczym. 
●    Z treścią Regulaminu zostają zapoznani wszyscy pracownicy i współpracownicy  Podmiotu leczniczego. 
●    Zmiany Regulaminu będą wprowadzane pisemnie i podawane do wiadomości pracowników i pacjentów. 
●    Niniejszy regulamin jest dostępny w Recepcji oraz na stronie internetowej podmiotu  

Struktura Organizacyjna Przychodnia Renort Gabinety Medyczne

Zarząd administrator:

  • Jan Stanisław Piotrowski
  • Wojciech Kazimierz Imroth

Lekarze

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Agnieszka Pulkowska-Nowocień

Księgowość: Wiesława Raczyńska-Nawrocka

Dyrektor Organizacyjny: Agnieszka Pulkowska-Nowocień

           Kierownik Recepcji: Natalia Kurkus 

Wysokość opłaty za kopię dokumentacji medycznej

Opłata za wydanie dokumentacji medycznej, w przypadku żądania przez pacjenta lub opiekuna prawnego dokumentacji medycznej po raz drugi w tym samym zakresie, jest określana na podstawie obowiązujących przepisów, gdzie podstawą wyliczenia jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale 
W przypadku wysłania kurierem dokumentacji medycznej na prośbę wnioskodawcy opłatę za przesyłkę ponosi wnioskodawca. 

KARTA PRAW PACJENTA

PRAWO PACJENTA DO OCHRONY ZDROWIA
I ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1.    Pacjent ma prawo do ochrony zdrowia.

2.    Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, opartej na dostępnych metodach i środkach zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, wykonywanych przez lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki, położne, diagnostów laboratoryjnych z należytą starannością i zgodnie z zasadami etyki zawodowej, 
a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń – do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu 
do świadczeń.

3.    Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych w warunkach odpowiadających określonym w przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym.

4.    Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu 
na zagrożenie zdrowia lub życia.

5.    W przypadku porodu pacjent ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych związanych 
z porodem.

6.    Pacjent ma prawo do żądania, aby udzielający pacjentowi świadczeń zdrowotnych:

1)    lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie;
2)    pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej).

Lekarz może odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego lekarza, zaś pielęgniarka (położna) może odmówić zasięgnięcia opinii innej pielęgniarki (położnej), jeżeli uzna, że żądanie, o którym mowa powyżej jest bezzasadne.

PRAWO PACJENTA DO INFORMACJI

7.    Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.

8.    Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych 
i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami. Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie informacji wymienionych powyżej innym osobom. Pacjent ma prawo żądać, aby osoba wykonująca zawód medyczny nie udzielała mu informacji, o której mowa powyżej.

9.    Po uzyskaniu informacji, o której mowa w punkcie 8, pacjent ma prawo przedstawić osobie wykonującej zawód medyczny swoje zdanie w tym zakresie. W sytuacjach wyjątkowych, jeżeli rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta, lekarz może ograniczyć informację o stanie zdrowia i o rokowaniu, jeżeli według oceny lekarza przemawia za tym dobro pacjenta. W takich przypadkach lekarz informuje przedstawiciela ustawowego pacjenta lub osobę upoważnioną przez pacjenta. Na żądanie pacjenta lekarz ma jednak obowiązek udzielić mu żądanej informacji w pełnym zakresie.

10.    Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny informacji, o której mowa w punkcie 8, w zakresie i formie potrzebnej 
do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego.

11.    Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od pielęgniarki, położnej przystępnej informacji o jego pielęgnacji 
i zabiegach pielęgniarskich.

12.    W przypadku niepodjęcia lub odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny mają prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

13.    Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta. Pacjent ma prawo do informacji 
o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, realizowanych przez ten podmiot.

PRAWO DO ZGŁASZANIA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH

15.    Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, lub opiekun faktyczny ma prawo zgłaszania osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu działania niepożądanego produktu leczniczego zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne.

PRAWO PACJENTA DO TAJEMNICY INFORMACJI Z NIM ZWIĄZANYCH

16.    Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, 
w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych 
w związku z wykonywaniem zawodu medycznego, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa. W ramach tego osoby wykonujące zawód medyczny 
są obowiązane zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, w szczególności 
ze stanem zdrowia pacjenta. Powyższego nie stosuje się m. in., w przypadku gdy:

–    tak stanowią przepisy ustaw;
–    zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób;
–    pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy;
–    zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych 
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń;
–    w odniesieniu do postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania 
o zdarzeniach medycznych.

W sytuacjach, o których mowa powyżej ujawnienie tajemnicy może nastąpić wyłącznie 
w niezbędnym zakresie. W sytuacji, gdy to pacjent/jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy, zakres ujawnienia tajemnicy może określić pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy.

17.    Osoby wykonujące zawód medyczny, z wyjątkiem przypadków, o których mowa powyżej 
są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta, chyba że zgodę na ujawnienie tajemnicy wyrazi osoba bliska. Osoba bliska wyrażająca zgodę na ujawnienie tajemnicy może określić zakres jej ujawnienia. W/w zwolnienia z tajemnicy nie stosuje się, jeśli ujawnieniu tajemnicy sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia. Przed wyrażeniem sprzeciwu pacjent ma prawo do uzyskania informacji o skutkach złożenia sprzeciwu.

W przypadku sporu między osobami bliskimi o ujawnienie tajemnicy lub o zakres jej ujawnienia, zgodę na ujawnienie tajemnicy wyraża sąd. Osoba wykonująca zawód medyczny może wystąpić z wnioskiem do sądu także w przypadku uzasadnionych wątpliwości, 
czy osoba występująca o ujawnienie tajemnicy lub sprzeciwiająca się jej ujawnieniu jest osobą bliską. Sąd, wyrażając zgodę na ujawnienie tajemnicy, może określić zakres jej ujawnienia. 
W przypadku gdy pacjent za życia sprzeciwił się ujawnieniu tajemnicy sąd na wniosek osoby bliskiej, może wyrazić zgodę na ujawnienie tajemnicy i określić zakres jej ujawnienia, 
jeżeli jest to niezbędne:

–      w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, z tytułu śmierci pacjenta;
–      dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej.

PRAWO PACJENTA DO WYRAŻENIA ZGODY NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

18.    Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych 
lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu odpowiedniej informacji.

19.    Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody 
na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych. Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego 
do świadomego wyrażenia zgody, ma prawo do wyrażenia zgody, o której mowa powyżej. 
W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do badania, 
może wykonać opiekun faktyczny.

20.    Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, 
ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.

21.    Zgoda oraz sprzeciw, o których mowa powyżej mogą być wyrażone ustnie albo poprzez takie zachowanie się osób uprawnionych, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje 
na wolę poddania się czynnościom proponowanym przez osobę wykonującą zawód medyczny albo brak takiej woli.

22.    W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę, o której mowa w punkcie 19, wyraża się w formie pisemnej. W przypadku wyrażenia zgody na zabieg operacyjny albo zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko 
dla pacjenta za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta, lub przy użyciu podpisu osobistego, wymagana jest forma dokumentowa.

23.    Zasady przeprowadzenia badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza, ratownika medycznego oraz pielęgniarkę systemu pomimo braku zgody albo wobec zgłoszenia sprzeciwu, o których mowa powyżej, określają odpowiednio przepisy art. 33 
i art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz 
art. 11 ust. 10a-10c ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2017r. poz. 2195 z późn. zm.).

24.    Badanie lub udzielenie pacjentowi innego świadczenia zdrowotnego bez jego zgody jest dopuszczalne, jeżeli wymaga on niezwłocznej pomocy lekarskiej, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić zgody i nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym.

25.    Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na uczestnictwo w eksperymencie medycznym 
po uprzednim uzyskaniu informacji: o celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia eksperymentu, spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku 
oraz o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie, w każdym jego stadium. 
W przypadku gdyby natychmiastowe przerwanie eksperymentu mogło spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia jego uczestnika, lekarz obowiązany jest go o tym poinformować.

26.    Pacjent ma prawo do wyrażenia dobrowolnie świadomej zgody na uczestnictwo w badaniu klinicznym, po wcześniejszym przekazaniu informacji dotyczących istocie, znaczeniu, celu, skutków, ryzyka i niedogodności związanych z tym badaniem klinicznym oraz warunków, 
w jakich ma ono zostać przeprowadzone. Uczestnik badania klinicznego może w każdej chwili wycofać się z badania klinicznego.

27.    Pacjent ma prawo do wyrażenia sprzeciwu na pobranie po jego śmierci komórek, tkanek 
lub narządów oraz cofnięcia tego sprzeciwu w każdym czasie.

PRAWO DO POSZANOWANIA INTYMNOŚCI I GODNOŚCI PACJENTA

28.    Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych. Prawo do poszanowania godności obejmuje 
także prawo do umierania w spokoju i godności.

29.    Osoby wykonujące zawód medyczny, inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych, uczestniczą przy udzielaniu tych świadczeń tylko wtedy, gdy jest to niezbędne ze względu 
na rodzaj świadczenia lub wykonywanie czynności kontrolnych na podstawie przepisów 
o działalności leczniczej. Uczestnictwo, a także obecność innych osób wymaga zgody pacjenta, a w przypadku pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego 
lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, jego przedstawiciela ustawowego, i osoby wykonującej zawód medyczny, udzielającej świadczenia zdrowotnego.

30.    Pacjent ma prawo do leczenia bólu. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych 
jest obowiązany podejmować działania polegające na określeniu stopnia natężenia bólu, leczeniu bólu oraz monitorowaniu skuteczności tego leczenia.

31.    Na życzenie pacjenta przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska. Osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentowi może odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu 
na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta.

PRAWO PACJENTA DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

32.    Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba 
że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia, 
z zastrzeżeniem jak niżej.

W przypadku sporu między osobami bliskimi o udostępnienie dokumentacji medycznej, zgodę na udostępnienie wyraża sąd na wniosek osoby bliskiej lub osoby wykonującej zawód medyczny. Osoba wykonująca zawód medyczny może wystąpić z wnioskiem do sądu także 
w przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy osoba występująca o udostępnienie dokumentacji lub sprzeciwiająca się jej udostępnieniu jest osobą bliską.

W przypadku gdy pacjent za życia sprzeciwił się udostępnieniu dokumentacji medycznej, 
po jego śmierci, sąd na wniosek osoby bliskiej, może wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej i określić zakres jej udostępnienia, jeżeli jest to niezbędne:

–    w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, z tytułu śmierci pacjenta;
–    dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej.

PRAWO PACJENTA DO ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC OPINII ALBO ORZECZENIA LEKARZA

33.    Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarskiego do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa. Sprzeciw wnosi się w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia.

PRAWO PACJENTA DO POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO I RODZINNEGO

34.    Pacjent podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne 
i całodobowe świadczenia zdrowotne ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego 
lub korespondencyjnego z innymi osobami. Pacjent ma także prawo do odmowy kontaktu 
z takimi osobami.

35.    Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, przez co rozumie się opiekę, 
która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną 
nad pacjentem małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu. 
Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną sprawowaną nad pacjentem małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, rozumie się również prawo do pobytu wraz z nim przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego.

Pacjent ponosi koszty realizacji praw dotyczących kontaktu z innymi osobami oraz dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, jeżeli realizacja tych praw skutkuje kosztami poniesionymi przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne 
i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej 
(za wyjątkiem prawa pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego, 
o którym mowa powyżej).

PRAWO PACJENTA DO OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ

36.    Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do opieki duszpasterskiej.

37.    W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia podmiot, wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.

PRAWO PACJENTA DO PRZECHOWYWANIA RZECZY WARTOŚCIOWYCH W DEPOZYCIE

38.    Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

POZOSTAŁE PRAWA OGÓLNE

39.    Pacjent ma prawo do wskazania osoby lub instytucji, lub przedstawiciela ustawowego, którą podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne jest obowiązany niezwłocznie powiadomić w razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia lub w razie śmierci pacjenta.

40.    Pacjent ma prawo do wypisania ze szpitala albo innego zakładu leczniczego, wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, gdy jego stan zdrowia nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie leczniczym bądź na własne żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego – w takiej sytuacji pacjent ma prawo do informacji o możliwych następstwach zaprzestania dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych.

41.    Pacjent ma prawo do wyrażenia osobiście za życia lub przez przedstawiciela ustawowego sprzeciwu na wykonanie sekcji zwłok.

42.    Pacjent ma prawo do złożenia skargi na lekarza do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy właściwej izbie lekarskiej w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego 
z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz za naruszenie przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza.

43.    Pacjent ma prawo do złożenia skargi na pielęgniarkę i położną do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy właściwej izbie pielęgniarek i położnych w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej oraz za zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.

44.    Pacjent ma prawo do złożenia skargi na diagnostę laboratoryjnego do rzecznika dyscyplinarnego w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych w przypadku podejrzenia zawinionego, nienależytego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej, postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej lub przepisami dotyczącymi wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej.

45.    Pacjent ma prawo złożenia skargi w związku z naruszeniem praw pacjenta do Rzecznika Praw Pacjenta.

46.     Pacjent ubezpieczony w ramach ubezpieczenia zdrowotnego co do zasady ma prawo wyboru:

–    świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych spośród tych świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
–    szpitala spośród szpitali, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
–    świadczeniodawcy, udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, spośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej; pacjent w ramach tego wyboru, wybiera lekarza POZ, pielęgniarkę POZ lub położną POZ,
–    lekarza dentysty spośród lekarzy dentystów, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Opracowano w oparciu o następujące podstawy prawne:

–    Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz- 483, 
z późn. zm.)
–    ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1127 z późn. zm.),
–    ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 218r. poz. 2190 ze zm.)
–    ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t. j. Dz U. z 2019r. poz. 537, z późn. zm-)
–    ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t. j. Dz U. z 2019 r. poz 576, z późn. zm.),
–    ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t. j. Dz U. z 2019 r. poz 849, 
z późn. zm.)
–    ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 499 
z późn. zm.)
–    ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek 
i narządów (t. j. Dz U. z 2019r. poz. 1405 z późn. zm.)
–    ustawa z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 965 z późn. zm.)
–    ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 916 z późn. zm.)
–    ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2020r. poz.172, z późn. zm.)
–    ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1373 z późn. zm.).