Polityka prywatności

Klauzula informacyjna RENORT do wniosków o udostępnianie dokumentacji medycznej

Klauzula informacyjna RENORT Usługi Medyczne Imroth, Piotrowski, Sp. J.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Teligi 5 do wniosków o udostępnianie dokumentacji medycznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informuję się, że:

• Administratorem Danych jest RENORT Usługi Medyczne Imroth, Piotrowski,Sp. J.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Teligi 5, KRS 0000666348. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Teligi 5, 02-777 Warszawa lub przez e-mail: rejestracja@renort.pl   

• Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (art. 37 ust 1 lit a RODO), z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: RENORT ul. Teligi 5, Warszawa 02-777 lub email: iod@renort.pl

•  Celem przetwarzania osobowych danych jest udostępnienie dokumentacji medycznej zgodnie z załączonym wnioskiem. Państwa dane są osobowe są zbierane w celu niezbędnym do prowadzenia wykazu dotyczącego udostępnionej dokumentacji medycznej

• Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i realizacja praw wynikających z RODO oraz Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze, w szczególności Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

•  Informacje o odbiorcach danych osobowych: Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz realizacji prawa do dostępu do dokumentacji i obowiązku udostępnienia dokumentacji medycznej a tym samym obsłudze informatycznej, usługom pocztowym. Nie będą przekazywane do państwa z obszaru EOG • Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane wynika z przepisów prawa i jest to przez okres 20 lat

• Uprawnienia z art. 15 – 21 RODO „Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

• Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

• Obowiązek podania danych . Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych uniemożliwi realizację wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.

•  Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji Dane udostępnione przez Państwa nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

• Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna RENORT Usługi Medyczne Imroth, Piotrowski, Sp. J.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Teligi 5, KRS 0000666348 będącej Administratorem Danych .
 
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

 • Administratorem Danych jest RENORT Usługi Medyczne Imroth, Piotrowski, Sp. J.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Teligi 5, KRS 0000666348. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Teligi 5, 02-777 Warszawa lub przez e-mail: rejestracja@renort.pl 
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (art. 37 ust 1 lit a RODO), z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: RENORT ul. Teligi 5, 02-777 Warszawa  lub email: iod@renort.pl   
 • Podanie Państwa  danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia świadczenia medycznego w ramach i na podstawie prowadzonej działalności leczniczej.   
 • Celem przetwarzania danych jest spełnienie obowiązków wynikających z prowadzonej działalności w tym dane dotyczące zdrowia,  Państwa dane osobowe oraz dane dotyczące zdrowia. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie także w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów statystycznych. 
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów wynikające z prowadzonej działalności, zgodnie z RODO na podstawie art. 6 ust 1 lub art. 9 ust 1 , 2 lit a, b, c, d, h, i , j w zakresie w jakim jest to niezbędne i w celu jakim zostały zebrane. Administrator przetwarza dane w celu:      o udzielenia świadczenia zdrowotnego, zapewnienia opieki zdrowotnej i wykonywania świadczeń medycznych, prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej, zarządzania usługami informacji podczas udzielania świadczenia, zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz uczestniczenia w programach medycznych i profilaktycznych o zapewnienia obsługi pacjentów poprzez kontakt osobisty, telefoniczny, email, zapis on-line oraz w celu udzielenia informacji bądź odbioru dokumentacji medycznej w tym wyników badań o prowadzenia rozliczeń finansowo – księgowych związanych z udzielanym świadczeniem o ustalenia ewentualnych roszczeń i procesów obronnych związanych z prowadzonymi usługami 
 • Przetwarzane dane mogą być udostępniane organom nadzorczym zgodnie z przepisami prawa oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub podmiotom działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa i innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem świadczą usługi informatyczne, prawne, pocztowe, kurierskie, teleinformatyczne, bankowe, księgowe, diagnostyczne, specjalistyczne (usługi medyczne)    
 • Dane nie są przekazywane poza obszar EOG chyba, że wymagałoby tego prawo. 
 • Państwa dane nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane. Będą przetwarzane w systemach informatycznych i w formie tradycyjnej
 •  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa na podstawie przepisów prawa wynikających z prowadzonej działalności i celu w jakim zostały zebrane (dokumentacja medyczna, dokumentacja pracownicza, dokumentacja finansowo-księgowa) . 
 • Mają Państwo prawo do:

-dostępu do danych (art. 15 RODO) w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

-sprostowania/poprawienia swoich danych (art. 16 RODO) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

-usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie (art. 17 RODO) (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: 

 1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
 2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 
 3. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 
 4. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;   

-ograniczenie przetwarzania danych (art. 18 RODO) w przypadku: 

 1. przeniesienia danych (art. 20 RODO) 
 2. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 
 3. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

 – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art 21 RODO)– w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 1. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 
 2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 – wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO). – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie ul. Stawki 2 

-Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.