Regulamin korzystania z Voucherów

Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie norm wydawania oraz korzystania z Voucherów poświadczających uprawnienie posiadacza do pokrycia ceny lub zmniejszenia ceny za uwzględnioną usługę w treści Vouchera w Renort Gabinety Medyczne, za usługę w nim określoną w terminie w nim skazanym oraz do skorzystania ze wskazanych w nim usług nieodpłatnie.

2. Normy uwzględnione w niniejszym regulaminie stosuje się do wszystkich Voucherów wydawanych przez Renort Gabinety Medyczne przy ul. Teligi 5 oraz Łuckiej 18/1803.

3. Przez usługi rozumie się usługi świadczone przez Renort Gabinety Medyczne, w zakresie prowadzonej działalności.

4. W przypadku wydania Vouchera rabatowego, zniżka będzie obowiązywała od ceny regularnej. Natomiast w przypadku cen promocyjnych/ okolicznościowych, kwota udzielonej zniżki będzie odliczana od ceny regularnej za wykluczeniem innych zniżek, chyba że zasady tych zniżek będą mówić inaczej.

Zasady wydawania Vocherów

1. Vouchery są wydawane tylko po opłaceniu ich w dniu zakupu.

2. Każdy Voucher posiada swój kod weryfikacyjny.

3. W przypadku przeróbki, podrobienia lub zniszczenia Vouchera – traci on swoją ważność oraz nie podlega wymianie, ani zwrotowi środków nabywcy.

3. W sytuacji stwierdzenia nieuprawnionego obrotu Voucherami Spółki Renort Usługi Medyczne Imroth, Piotrowski, Tyszko- Bury mamy prawo do unieważnienia.

4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został zagubiony, po jego przekazaniu nabywcy oraz osobie uprawnionej do wykorzystania.

Sposób użycia Vocherów

1. Posiadacz Vouchera zobowiązany jest do skontaktowania się z Przychodnia Renort Gabinety Medyczne w celu rezerwacji terminu na wskazaną w Voucherze usługę (tel. 517-882-857, e-mail: rejestracja@renort.pl).

2. Jeśli wartość Vouchera jest niższa niż planowana usługa, posiadacz jest zobowiązany do uregulowania różnicy w dniu wykorzystania Vouchera.

3. Voucher nie podlega zwrotowi oraz wymianie na gotówkę.

4. Vouchery są ważne przez okres 3 miesięcy od daty zakupu (w czasie trwania pandemii 4 miesiące).

5. Nie ma możliwości przedłużenia daty ważności Vouchera.

6. Voucher może być wykorzystany jednorazowo, bez możliwości podziału.

7. Podczas realizowania Vouchera, posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, jeśli ostatecznie wykonana usługa będzie tańsza, niż koszt usługi, która została wskazana na Voucherze. 8. Odwołanie lub przesunięcie wizyty musi zostać zgłoszone do przychodni minimum dzień przed planowaną wizytą w innym razie wizyta będzie uznana, jako odbyta.

9. W dniu realizowania Vouchera posiadacz jest zobligowany do przekazania Vouchera w recepcji, w innym razie wizyta nie będzie mogła się odbyć.

10. Przychodnia Renort Gabinety Medyczne ma prawo odmówić wykorzystania Vouchera gdy:

a. Upłynął termin ważności Vouchera
b. Voucher został uszkodzony lub zagubiony co uniemożliwia odczytanie danych c. Nie dokonano wcześniejszej rezerwacji na usługę
d. Nie posiadamy wolnych terminów dla realizacji usługi wskazanej w voucherze.

Reklamacje

1. Wszystkie reklamacje związane z zakupem oraz realizacją usług przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez Renort Gabinety Medyczne po złożeniu pisemnej reklamacji przez Posiadacza Vouchera.

2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona do Renort Gabinety Medyczne niezwłocznie po zauważeniu uchybienia w świadczonych usługach.

3. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest okazanie dowodu zakupu (Vouchera i paragonu/faktury VAT za zakup) danej usługi.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Renort Gabinety Medyczne w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania.

Postanowienia Końcowe

1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie nie wykluczają innych postanowień oraz regulacji wewnętrznych dotyczących zasad i zakresu świadczonych usług przez Renort Gabinety Medyczne.

2. Treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej oraz w Recepcji w Przychodni.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.03.2021 r.