Udostępnienie dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej w Renort Gabinety Medyczne

1.    Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. 
2.    Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie pisemnego wniosku pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez pacjenta upoważnionej. 
3.    Udostępnienie dokumentacji może nastąpić w jeden ze wskazanych sposobów:
a.    poprzez zapewnienie wglądu w placówce Renort Gabinety Medyczne z zapewnieniem możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
b.    poprzez sporządzenie wyciągu z dokumentacji;
c.    poprzez sporządzenie odpisu dokumentacji;
d.    poprzez sporządzenie kopii lub wydruku dokumentacji
e.    poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
f.    na informatycznym nośniku danych.
4.    Udostępnienie dokumentacji może odbyć się poprzez odbiór osobisty w placówce Renort Gabinety Medyczne lub wysyłkę kurierską na koszt wnioskodawcy.
5.    Opłaty, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie, a także w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
W pozostałych przypadkach Renort Gabinety Medyczne ma prawo do naliczenia opłat w wysokości 0,30 zł za stronę kserokopii dokumentacji.
6.    Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna może być udostępniona osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.
7.    Udostępnienie dokumentacji medycznej osobie uprawnionej odbywa się za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość lub za pomocą rozmowy telefonicznej, w trakcie której pracownik Renort Gabinety Medyczne poprosi o wskazanie dodatkowych danych osobowych, w celu ich porównania z danymi znajdującymi się w bazie Renort Gabinety Medyczne.
8.    Renort Gabinety Medyczne udostępnia dokumentację medyczną bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Zasady udostępniania dokumentacji zostały określone przepisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.)

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

http://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/akty-prawne/ 

wniosek-o-udostepnienie-dokumentacji-medycznej.pdf | pdf 2.9mb

upowaznienie.pdf | pdf 844.9kb